Isabellaföreningens årsmöte

Hej!
Kallelse till årsmöte!
Svenska Isabella Föreningen håller årsmöte 10/10 kl 1900 i Södertälje.
Möteslokal meddelas senare, beroende på hur många som kommer.
Vänligen meddela mig på mail eller telefon om du ämnar deltaga.
Mötet blir hemma hos Lasse Karlsson Gabrielsvägen 6 Södertälje

Svenska Isabella föreningen

Föredragningslista för årsmöte 2012

 

 

 

§ 1 Fastställelse av röstlängd

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare.

§ 4 Beslut huruvida mötet utlysts på rätt sätt

§ 5 Föredragningslista för årsmötet

§ 6 Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse

§ 6b Redovisning av förvaltningsberättelse

§ 7 Revisorns berättelse

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 9 Fastställelse av medlemsavgift för säsongen 11 – 12

§ 10 Inriktning på verksamheten för kommande säsong

§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 12a Val av ordförande för en tid av 1 år

§ 12b Val av revisor för en tid av 1 år

§ 12c Val av sekreterare för en tid av 2 år

§ 12d Val av valberedning för en tid av 1 år

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Mötets avslutande

 

 

 

 

 

08 55019902
072 5006166
Bosse